Wet Open Overheid

Artikel 2.1
/door

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk…Lees meer
Artikel 4.1
/door

Artikel 4.1 Verzoek

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist…Lees meer
Artikel 4.3
/door

Artikel 4.3 Beslissing

1. De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of schriftelijk genomen. 2. Het bestuursorgaan besluit in ieder geval schriftelijk op een verzoek om informatie, indien: a. het schriftelijke…Lees meer
Artikel 4.4
/door

Artikel 4.4 Termijn

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen. 2. Het bestuursorgaan kan…Lees meer
Artikel 8.6
/door

Artikel 8.6 Kosten

1. De openbaarmaking van informatie op grond van deze wet is kosteloos. 2. Voor de vervaardiging van kopieën van documenten kan een bestuursorgaan een redelijke vergoeding vragen, die de kostprijs van…Lees meer