Artikel 14

Artikel 14 (Nadere regels over de uitvoering)

De grondslag om nadere regels te stellen over de uitvoering van de Wob. Die regels dienen uiteraard wel in overeenstemming te zijn met de (bedoeling van de) Wob. Hoewel bijvoorbeeld de weg van een formulier kan worden geregeld, kan dit niet als enige weg worden vastgesteld nu een Wob-verzoek vorm-vrij is.

Nadere regels omtrent de uitvoering van het bij of krachtens deze wet bepaalde kunnen worden gesteld:

a. voor de centrale overheid bij of krachtens een besluit van Onze Minister-President in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

b. voor de provincies, gemeenten, waterschappen en de andere in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen door hun besturen.