Artikel 1 (Definities van belangrijke begrippen)

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat; b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;   c. intern beraad: het beraad over een … Meer lezen over Artikel 1 (Definities van belangrijke begrippen)