WOB - derde belanghebbende

Terug naar beslisboom

Als sprake is van een Wob-verzoek en duidelijk is op welke documenten het verzoek ziet, dan wordt ook duidelijk wie bij die documenten betrokken zijn. Te denken valt aan personen die betrokken zijn bij bepaalde correspondentie of bedrijven die onderwerp van gesprek zijn.

Na de ontvangst van een Wob-verzoek 'dreigt' openbaarmaking van deze documenten. Die dreiging maakt dat het bestuursorgaan soms redelijkerwijs kan vermoeden dat deze betrokkenen (belanghebbenden) bezwaar hebben tegen die openbaarmaking. Diegenen moeten dan om een zienswijze worden gevraagd (op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht). De verzoeker moet hiervan ook op de hoogte worden gesteld.

Het al dan niet vragen om zienswijzen kan niet worden afgedwongen, ook niet door de Wob-verzoeker zelf, het is en blijft een bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Deze extra stap wordt ook genoemd in artikel 6 lid 3 van de Wob. Hieruit volgt dat de beslistermijn wordt opgeschort totdat de zienswijze-periode is verstreken of de laatste zienswijze is ontvangen. Van dat moment wordt de verzoeker direct in kennis gesteld. In de praktijk wordt veelal een periode van twee weken gegund aan de belanghebbenden. Langer kan ook, al behoeft dat wel enige motivering (te denken valt aan de complexiteit, omvang van documenten of een vakantieperiode).

Het bestuursorgaan doet er goed aan duidelijk te maken dat de zienswijze richtinggevend is maar niet dwingend voor de uiteindelijke besluitvorming. Het al dan niet openbaar maken blijft de uitkomst van een eigen afweging van belangen door het bestuursorgaan. Toch doet de belanghebbende er goed aan om in de zienswijze aandacht te vragen voor zijn opvatting over de aard en inhoud van de documenten. Zo leert de praktijk dat door te duiden dat men uitging van een vertrouwelijke verstrekking aan het bestuursorgaan, eerder een beroep op de bedrijfsvertrouwelijke aard van die informatie kan worden gedaan (artikel 10, lid 1 onder c).

Milieu-informatie

Let op, bij milieu-informatie is artikel 6, derde lid niet van toepassing. De uiterste beslistermijn voor milieu-informatie is dus altijd 6 weken, de termijn voor het vragen van zienswijzen schort die termijn niet nader op (zie artikel 6, lid 6 van de Wob).