Termijn verdagen met 2 weken

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

Omdat een termijn van vier weken soms te kort blijkt, zeker als het gaat om heel veel documenten, complexe documenten of politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers, wil het nog wel eens nodig zijn om de beslistermijn te verdagen. Hier voorziet artikel 4.4, tweede lid, van de Woo in. 

U kunt de beslissing met ten hoogste twee weken verdagen, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt. Van de verdaging wordt voor afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. Een verdaging is dus alleen mogelijk als de beslistermijn nog niet is verstreken en moet schriftelijk worden gemotiveerd. 

Ook voor deze stappen geeft de e-learning EHBWOO de nodige modellen en bouwstenen (Bouwsteen verdaging beslistermijn en Model 8 Verdaging beslistermijn).