Ontvangst verzoek om informatie

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

De verzoeken om informatie komen iedere dag, op verschillende manieren binnen bij de overheid. Het is van belang om te onderkennen welk wettelijk kader nu geldt voor de afhandeling van zo’n verzoek om informatie.

In beginsel is bij deze stap een taak weggelegd voor de contactpersoon die op grond van de Wet open overheid (Woo) moet worden aangewezen (artikel 4.7). 

De weg voor het indienen van een regulier Woo-verzoek moet worden bekend gemaakt (artikel 3.3, eerste lid onder e). Wordt de verkeerde weg gehanteerd, dan lijkt de noodzaak te bestaan om de verzoeker de gelegenheid te geven om het gebrek te herstellen. Voor de correspondentie in dit kader zijn modellen beschikbaar in het kader van de e-learning EHBWOO. 

Model 0 Mogelijkheid van herstel gebrek in het Woo-verzoek

Model 0.1 Besluit onvoldoende herstel gebrek

Even intern doorsturen naar de goede plek kan natuurlijk ook.