Het is een onduidelijk WOB verzoek

Als de Wob het wettelijk kader blijkt te zijn maar u niet geheel duidelijk is wat de reikwijdte of het doel van het verzoek is, dat het verzoek dus te algemeen geïnformeerd is, dan dient u zo spoedig mogelijk de verzoeker een verzoek te doen om het verzoek te preciseren. U moet hem daarbij, op grond van artikel 3 lid 4 van de Wob, ook behulpzaam zijn.

U doet er goed aan concreet te zijn in de vorm van die hulp. Toch is de mate van behulpzaamheid wel begrensd en kan de voorgeschiedenis die verzoeker heeft met het bestuursorgaan of het onderwerp en de toelichting die reeds bij het verzoek is gekregen, een reden zijn om niet (verder) behulpzaam te (hoeven) zijn.

Inmiddels is duidelijk dat de periode die wordt gebruikt voor het concretiseren, de beslistermijn opschort.

Leidt de poging tot verduidelijking niet tot een resultaat, dan dient het verzoek te worden afgewezen. Een andere mogelijkheid - zo blijkt uit deze uitspraak - lijkt te zijn dat het verzoek door het bestuursorgaan wordt 'versmald' indien sprake is van een verzoek dat ziet op informatie die slechts zou zijn te destilleren uit een in beginsel onbegrensde hoeveelheid documenten, waartoe de Wob niet verplicht. Een niet nader gespecificeerd verzoek, dat betrekking heeft op informatie die moet worden gedestilleerd uit een grote hoeveelheid op diverse plaatsen aanwezige stukken, behoeft zelf niet te worden ingewilligd. Terughoudendheid is wel geboden. Vaste lijn in de rechtspraak is ook dat de werklast op zichzelf geen reden vormt voor het niet verstrekken van informatie.