Omvangrijk WOO-verzoek? Binnen 4 weken overleg over prioritering

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

Omdat in de praktijk soms sprake is van omvangrijke verzoeken, biedt de Woo de mogelijkheid om dan in overleg te treden met de verzoeker (artikel 4.2a). Dit overleg kan plaatsvinden als de omvang van het verzoek maakt dat van tijdige besluitvorming – de eerste vier weken zoals genoemd in artikel 4.4, eerste lid, van de Woo – niet mag worden uitgegaan. 

De mogelijkheid van overleg, met als resultaat mogelijke opdeling van het verzoek, vormt een codificatie van rechtspraak onder de Wob (zie deze update). Het overleg moet zijn gericht op het verkrijgen van overeenstemming over het opdelen van het verzoek en de prioritering daarbij. De wens van de verzoeker staat daarbij voorop. Uiteindelijk beslist het bestuursorgaan (natuurlijk) hoe het gaat besluiten. Wordt overeenstemming bereikt dan doet u er goed aan, vergelijkbaar met de uitkomst van het overleg tot verduidelijking, een en ander goed vast te leggen in een tussentijds bericht. 

Leidt het overleg niet tot overeenstemming dan zal niet-tijdige besluitvorming in de rede liggen. Alsdan kan, na een ingebrekestelling, een eventueel beroep niet-tijdig beslissen tegemoet worden gezien. Vaststelling van het traject dat u heeft doorlopen, zal ook in dat kader nuttig blijken in een verweer op het beroep niet-tijdig beslissen. 

Relevant modellen en bouwstenen bij de e-learning EHBWOO zijn (Bouwsteen deelbesluitvorming en Model 9 Uitkomst overleg deelbesluitvorming).