Geen WOO? Behandelen als iedere andere aanvraag

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

Blijkt uit het verzoek of eventueel overleg dat geen sprake is van een regulier Woo-verzoek (op grond van artikel 4.1 dus) dan dient het verzoek aldus te worden afgedaan. Dat kan betekenen dat een ander wettelijk kader, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (als het bijvoorbeeld om een inzageverzoek gaat), het afhandelingsproces regelt. Is sprake van een informatieverzoek dan kan het als zodanig worden afgehandeld zonder dat de reactie een besluit oplevert. Voor dit moment is een model beschikbaar in het kader van de e-learning EHBWOO (Model 1b Informatieverzoek)