Overheid en Openbaarheid verklaard aan de hand van de rechtspraak (editie 2022) (UITVERKOCHT)

Bestel het boek, vul hier het formulier in. 

 • Alle onderwerpen die samenhangen met de transparante overheid worden besproken. Dit aan de hand van een inleiding, de belangrijkste delen uit uitspraken (tot januari 2022) en annotaties bij die uitspraken.
 • 332 pagina’s, hardcover.
 • EUR 84,95 excl. BTW. Geen verzendkosten.
 • Voor een indruk van de inhoud, zie hier het inkijkexemplaar.

Vul het formulier in en na betaling van de factuur wordt het boek direct toegezonden.

 

Overheid en openbaarheid verklaard aan de hand van de rechtspraak

Dit boek is samengesteld ten behoeve van de tweedaagse Opleiding tot Woo-coördinator (zie bij trainingen). Een opleiding die wordt aangeboden via www.overheidenopenbaarheid.nl in samenwerking met Ten Holter Noordam advocaten. In de volgorde van behandeling tijdens die opleiding zijn de deelonderwerpen binnen het onderwerp “openbaarheid van overheidsinformatie” opgenomen.

In dit boek is bij alle deelonderwerpen eerst voorzien in een inleiding. Daar waar relevant wordt een onderscheid gemaakt naar de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet open overheid. De artikelen van de Woo worden verkort besproken. Uitgebreider gebeurt dit in het boek Wet open overheid. Artikelsgewijze toelichting, voor de praktijk besproken.

Na de inleiding volgen de uitspraken die per deelonderwerp zijn geselecteerd. Ten behoeve van de leesbaarheid en de omvang, is telkens een selectie gemaakt van de meest relevante rechtsoverweging(en). Het gaat om uitspraken van met name de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook uitspraken van de andere rechtscolleges die Nederland rijk is komen aan bod. Het gaat om de rechtspraak sinds 1998 tot en met begin 2022. De afgelopen jaren zijn met enige regelmaat uitspraken door mij geannoteerd in bestuursrechtelijke tijdschriften of op voornoemde website. Als zo’n uitspraak in dit boek is opgenomen, is ook de annotatie toegevoegd. Het kan voor komen dat een uitspraak een aantal keer terug komt. Dit hangt samen met de relevantie van die uitspraak voor de verschillende deelonderwerpen.

 

Wet open overheid. Artikelsgewijze toelichting, voor de praktijk besproken

Bestel het boek, vul hier het formulier in. 

 • Alle artikelen toegelicht en besproken, met oog voor de praktijk. Inclusief de behandeling bij de Eerste Kamer.
 • Ruim 180 pagina’s, met hardcover.
 • EUR 74,95 excl. BTW.
 • Alvast een indruk krijgen, zie hier het inkijkexemplaar.

Vul het formulier in en na betaling van de factuur wordt het boek direct toegezonden.

 

 

Zie voor de uitreiking van de eerste editie van dit boek aan de initiatiefnemers van de Wet open overheid, de Kamerleden Snels en Van Weyenberg deze video

‘WET OPEN OVERHEID. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING, VOOR DE PRAKTIJK BESPROKEN’

Dit boek vormt een naslagwerk voor de praktijk. Het is bedoeld voor hen die (gaan) werken met de Wet open overheid (Woo). De Woo heeft de Wet openbaarheid van bestuur per 1 mei 2022, als algemeen kader dat geldt voor vraagstukken op het terrein van (transparantie van) overheidsinformatie, vervangen.

De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel begon in juli 2012 (eerst nog onder de naam Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nrs. 1-2)) en eindigde op 5 oktober bij de Eerste Kamer met aanvaarding van de novelle en het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met de novelle, tussentijdse nota’s van wijziging en verschillende amendementen is niet altijd makkelijk te achterhalen wat ‘de bedoeling van de wetgever’ is geweest bij een specifiek begrip of artikel. Dit bracht de initiatiefnemers – aangespoord door de Afdeling advisering van de Raad van State – er ook toe om een Geconsolideerde toelichting per artikel te publiceren (bijlage bij Kamerstukken I 2020/21, 33 328, AB). Dit document is gebruikt in deze editie. De tekst en het notenapparaat is onveranderd overgenomen. Soms is een ogenschijnlijke verschrijving wel opgemerkt in een voetnoot.

Na de toelichting van de wetgever volgt een eigen Bespreking per artikel. Voor een deel is daarbij gebruik gemaakt van de bespreking van de Woo in drie delen in het bestuursrechtelijk tijdschrift ‘de Gemeentestem’ (‘De Wet open overheid in de gemeentelijke praktijk’, deel I,deel II en III, Gst. 2016/135, Gst. 2016/144 en Gst. 2021/77). In deze tweede editie is ook ingegaan op nadere toelichtingen van de initiatiefnemers in reactie op vragen van fracties van de Eerste Kamer die impliciet of expliciet zijn gesteld na het lezen van de editie van februari 2021.

Van de artikelen in hoofdstuk 9 – de wijzigingen van andere wetten – is slechts een selectie van artikelen opgenomen. Die selectie is met name ingegeven door de aard van de wijziging (meer dan het enkel wijzigen van de verwijzing naar de Wob in een verwijzing naar de Woo).

 

Boek: Overheid en openbaarheid verklaard aan de hand van de rechtspraak (UITVERKOCHT)

Bestel het boek, vul hier het formulier in. 

 • Alle onderwerpen die samenhangen met de transparante overheid worden besproken. Dit aan de hand van een inleiding, de belangrijkste delen uit uitspraken (tot maart 2021) en annotaties bij die uitspraken.
 • 296 pagina’s, hardcover.
 • EUR 69,95 excl. BTW. Geen verzendkosten.
 • Voor een indruk van de inhoud, zie hier het inkijkexemplaar.

Vul het formulier in en na betaling van de factuur wordt het boek direct toegezonden.

Overheid en openbaarheid verklaard aan de hand van de rechtspraak

Dit boek is in eerste instantie samengesteld ten behoeve van de Opleiding tot Wob/Woo-coördinator. In de volgorde van behandeling tijdens die opleiding zijn de deelonderwerpen binnen het onderwerp “openbaarheid van overheidsinformatie” opgenomen. Te denken valt aan actieve openbaarheid, kernbegrippen (als eenieder, document, het verzoek om informatie, bestuursorganen, de bestuurlijke aangelegenheid) en de verhouding tot bijzondere wetten. Ook komt aan bod het proces van zoeken naar documenten, het beoordelen van documenten en het uiteindelijk formuleren van een besluit op een Wob-verzoek. Uiteraard is er ook aandacht voor de bijzondere aspecten (geheimhouding op processtukken, wel of niet horen van betrokkenen etc.) die samenhangen met het proces tot openbaarmaking.

Dit en meer is per deelonderwerp opgenomen in dit boek. Steeds is voorzien in een inleiding. Daar waar relevant wordt een onderscheid gemaakt naar de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet open overheid. De artikelen van de Woo worden verkort besproken. Uitgebreider gebeurt dit in het boek Wet open overheid. Toegelicht oor de wetgever, besproken door C.N. van der Sluis.

Na de inleiding volgen de uitspraken die per deelonderwerp zijn geselecteerd. Ten behoeve van de leesbaarheid en de omvang, is telkens een selectie gemaakt van de meest relevante rechtsoverweging(en). Het gaat om uitspraken van met name de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook uitspraken van de andere rechtscolleges die Nederland rijk is komen aan bod. Het gaat om de rechtspraak sinds 1998 tot en met 2021.

De afgelopen jaren zijn met enige regelmaat uitspraken door Cornelis van der Sluis geannoteerd in bestuursrechtelijke tijdschriften. Als zo’n uitspraak in dit boek is opgenomen, is ook de annotatie toegevoegd.

Wet open overheid. Toegelicht door de wetgever, besproken door C.N. van der Sluis (UITVERKOCHT)

Bestel de bundel, vul hier het formulier in. 

 • Alle artikelen toegelicht en besproken, met oog voor de praktijk.
 • Ruim 160 pagina’s, met hardcover.
 • EUR 59,95 excl. BTW.
 • Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Vul het formulier in en na betaling van de factuur wordt het boek direct toegezonden.

BUNDEL ‘WET OPEN OVERHEID. TOEGELICHT DOOR DE WETGEVER, BESPROKEN DOOR C.N. VAN DER SLUIS’
Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wet open overheid (inclusief het wijzigingswetsvoorstel) aanvaard. Hoewel de Eerste Kamer zich er nog over moet buigen, is men in de praktijk al druk doende met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Woo. Dit is ook nodig nu de Woo op onderdelen fundamenteel afwijkt van de Wob en iets anders vraagt van bestuursorganen die nu al bekend zijn met de Wob. Daarnaast zullen meer organisaties onder het bereik van de Woo vallen dan nu het geval bij de Wob.

Kennis van de wet en de bedoeling van de wetgever is dus van groot belang. Deze bundel plaatst de tekst van de wet en de daarbij horende toelichting op een overzichtelijke manier bij elkaar. Omdat de tekst van de wet of de toelichting niet op alle vragen voor de praktijk een antwoord geeft, volgt ook een bespreking door Cornelis van der Sluis. Zo nodig en relevant ook met verwijzing naar eerdere publicaties of rechtspraak over de toepassing van de Wob.

 

 

Abonnement Wob-modellen: Samen doen

Alle noodzakelijke correspondentie voor de afhandeling van een verzoek om informatie, aan de hand van het stappenplan elders op deze site, is online beschikbaar. Met ruim 60 documenten – modellen en bouwstenen – die altijd actueel zijn (de laatste inzichten op grond van rechtspraak en wetgeving verwerkt) staan 24/7 tot uw beschikking. Voor een overzicht van alle documenten zie dit inkijkexemplaar.

ABONNEMENT SAMEN DOEN

 • Altijd de actuele modellen online beschikbaar.
 • Elke maand gemiddeld 1 uur telefonisch contact over (de toepassing van) een model
 • EUR 450,– per maand, minimale afname 1 jaar

Bekijk ook het Wob-abonnement ‘zelf doen’.

AANVRAGEN

Whitepaper en werkprotocollen gebruik (of niet) van WhatsApp en de Wob

In 2019 werd duidelijk dat WhatsApp- en sms-berichten onder de Wob vallen (uitspraak 2019). In 2020 werd duidelijk wat er wordt verwacht qua bewaren, zoeken én beoordelen van dergelijke berichten (o.a. uitspraak 2020). De impact op de praktijk is groot en, zoals de Raad van State in 2019 duidelijk maakte, de noodzaak tot het maken van werkafspraken is evident aanwezig. Die afspraken werken ook door bij het goed kunnen nemen van Wob-besluiten. Dan kan immers duidelijk worden gemaakt waarom documenten er wel of niet zijn.

Om duidelijk te weten wat er in het kader van de Wob van de organisatie wordt gevraagd is een whitepaper opgesteld. De eerste 5 pagina’s van de whitepaper zijn in te zien via Whitepaper elektronische berichten en de Wob inkijkexemplaar.

Bij het whitepaper zijn drie werkprotocollen gevoegd. Die drie zijn nodig omdat de Wob niet verplicht tot het wel of niet communiceren via WhatsApp e.d. Of die weg wordt opengesteld is dus een eerste vraag die voorligt. Vervolgens leidt die keuze tot het wel of niet toegang moeten kunnen krijgen tot de WhatsApp- en sms- berichten (en andere elektronische berichten). De drie werkprotocollen zijn toe te passen als de organisatie communicatie via WhatsApp e.d.:

 • niet toestaat;
 • alleen mogelijk acht op de telefoon die door het werk te beschikking is gesteld; óf
 • als ook de privételefoon ervoor mag worden gebruikt.

Ook ontvangen? Dat kan voor EUR 335,– excl. BTW.

Meer informatie is te verkrijgen via onderstaand formulier:

Abonnement Wob-modellen: Zelf doen

Alle noodzakelijke correspondentie voor de afhandeling van een verzoek om informatie, aan de hand van het stappenplan elders op deze site, is online beschikbaar. Met ruim 60 documenten – modellen en bouwstenen – die altijd actueel zijn (de laatste inzichten op grond van rechtspraak en wetgeving verwerkt) staan 24/7 tot uw beschikking. Voor een overzicht van alle documenten zie dit inkijkexemplaar.

ABONNEMENT ZELF DOEN

 • Altijd de actuele modellen online beschikbaar
 • EUR 250,– per maand, minimale afname 1 jaar

Bekijk ook het Wob-abonnement ‘samen doen’.

AANVRAGEN

Sdu Commentaar Openbaarheid van bestuur

Recent verscheen weer een nieuwe editie van Commentaar Openbaarheid van bestuur (zie site Sdu). Cornelis van der Sluis verzorgde de update van de artikelen 1, 1a, 3, 10, 11 van de Wob (andere toelichtingen op deze artikelen zijn natuurlijk ook hier te vinden).

Whitepaper en werkprotocollen gebruik (of niet) van WhatsApp en de Wob

In 2019 werd duidelijk dat WhatsApp- en sms-berichten onder de Wob vallen (uitspraak 2019). In 2020 werd duidelijk wat er wordt verwacht qua bewaren, zoeken én beoordelen van dergelijke berichten (o.a. uitspraak 2020). De impact op de praktijk is groot en, zoals de Raad van State in 2019 duidelijk maakte, de noodzaak tot het maken van werkafspraken is evident aanwezig. Die afspraken werken ook door bij het goed kunnen nemen van Wob-besluiten. Dan kan immers duidelijk worden gemaakt waarom documenten er wel of niet zijn.

Om duidelijk te weten wat er in het kader van de Wob van de organisatie wordt gevraagd is een whitepaper opgesteld. De eerste 5 pagina’s van de whitepaper zijn in te zien via Whitepaper elektronische berichten en de Wob inkijkexemplaar.

Bij het whitepaper zijn drie werkprotocollen gevoegd. Die drie zijn nodig omdat de Wob niet verplicht tot het wel of niet communiceren via WhatsApp e.d. Of die weg wordt opengesteld is dus een eerste vraag die voorligt. Vervolgens leidt die keuze tot het wel of niet toegang moeten kunnen krijgen tot de WhatsApp- en sms- berichten (en andere elektronische berichten). De drie werkprotocollen zijn toe te passen als de organisatie communicatie via WhatsApp e.d.:

 • niet toestaat;
 • alleen mogelijk acht op de telefoon die door het werk te beschikking is gesteld; óf
 • als ook de privételefoon ervoor mag worden gebruikt.

Ook ontvangen? Dat kan voor EUR 335,– excl. BTW.

Meer informatie is te verkrijgen via onderstaand formulier: