Dit is de categorie voor uitspraken, voor de pagina Jurisprudentie

G4-Rekenkamers 25 januari 2021; Over geheimhouding op grond van de Gemeentewet (en het ten onrechte niet leggen van een lijn met de Wet open overheid)

In verschillende berichten op deze site is ingegaan op de moeilijkheid van het opleggen van geheimhouding op decentraal niveau. Lokale rekenkamers hebben daar de afgelopen jaren de nodige nuttige onderzoeken naar gedaan. Een resultaat daarvan is een samenbundeling van die adviezen en een brief aan de Tweede Kamer.  De rekenkamers hinten op een verbetering van het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De koppeling met de Wet open overheid zou ook logisch zijn geweest.

Gegeven de beschikbare tijd wordt hier het voorstel onder 2 besproken en wordt een koppeling gelegd met die Wet open overheid waarover morgen (althans het wijzigingswetsvoorstel) wordt gestemd. Voor het advies onder 1 – beter informeren over de geheimhoudingsregelingen in de Gemeentewet – zij natuurlijk verwezen naar de specifieke training op dat punt.

Onder 2 staat:

“Openbaarheid is een grondrecht en dat recht wordt onvoldoende gefaciliteerd met de huidige Gemeentewet en het voornoemde wetsvoorstel. Wij doen de aanbeveling om bij een toekomstige herziening van de Gemeentewet deze op de volgende punten aan te passen:
• Maak openbare registers voor opgelegde geheimhouding verplicht – per bestuursorgaan – en geef aan wat er minimaal aan informatie
openbaar moet worden gemaakt.
• Leg alle bestuursorganen de verplichting op om opgelegde geheimhouding te heroverwogen en daar eenmaal per jaar in de jaarrekening verslag over te laten uitbrengen.”

Eerder drong ik (evenals Solke Munneke) ook al aan op het bijhouden van dat waar geheimhouding op ligt. Dat voorkomt dat het bestuursorgaan zelf niet meer weet waar nu wel en waar nu geen geheimhouding op ligt. Iets wat ook cruciaal is voor degenen op wie de geheimhoudingsplicht rust (zie voor dat effect nog maar eens de vraag die speelde rond het wel of niet lekken door wethouder Visser in Rotterdam). Je pleegt zomaar een strafbaar feit bij niet naleving (vanwege onwetendheid).

Terecht pleidooi dus voor het register. Misschien worden de rekenkamers morgen op hun wenken bediend. In artikel 3.3 van de Wet open overheid is namelijk al een verplichting opgenomen om besluiten(lijsten) actief openbaar te maken. Ik zou menen dat ook de besluitvorming over geheimhouding daar onderdeel van uit maakt. Met een tweede Nota van wijziging hebben de initiatiefnemers een artikel 3.3b voorgesteld. Dat verplicht alle bestuursorganen om de documenten die actief openbaar moeten worden gemaakt, beschikbaar te maken via PLOOI. Een platform van het ministerie van BZK. Van dit platform wordt veel verwacht als we de behandeling eerder in januari  mogen geloven en ook de kabinetsreactie op “Ongekend Onrecht” (zie deze column). Daarmee wordt dus voorzien in het beschikbaar maken van de besluiten op een algemeen toegankelijke wijze. Met een makkelijke manier van ‘taggen’ zouden de geheimhoudingsbesluiten overzichtelijk moeten kunnen worden gemaakt.

In het kader van te betrachten transparantie lijkt een heroverweging – zoals voorgesteld door de rekenkamers – zo nu en dan van besluitvorming over geheimhouding ook wenselijk. Hoe vaak dit moet gebeuren wordt niet duidelijk. Misschien is het iets om aan te sluiten bij de voorgestelde extra motivering voor het weigeren van informatie op verzoek als het vijf jaar of ouder is (zie artikel 5.3 van de Woo).

 

 

Tweede Kamer 13 januari 2021; Amendement voor overleg

Van der Molen gaf al aan bij het debat op 12 januari dat de locatie van zijn poging om overleg tussen verzoeker en bestuursorgaan te regelen niet gelukkig was. Hij noemde daarbij dat hij tot dit inzicht was gekomen door anderen. Of mijn update van november naar aanleiding van zijn eerdere amendement daarbij had geholpen, maakte hij niet expliciet.

Hoe ook, het inzicht komt tot uitdrukking in een amendement ter vervanging van dat eerdere amendement. Een nieuw artikel (4.2a) moet de basis vormen voor overleg bij een voldoende gespecificeerd, maar te omvangrijk verzoek. De plek is beter gekozen want na de mogelijke fase van precisering. Daarmee wordt dus direct gevolg gegeven aan mijn ‘kritiek’. Het andere deel van mijn kritiek – de bepaling is overbodig want overleg kan altijd al – overtuigt kennelijk niet. Dat punt blijft ook met dit nieuwe amendement uiteraard overeind!

Zoomen we in op het nieuwe amendement dan valt op dat de gelegenheid voor het overleg zich voor moet doen op het moment dat de omvang maakt dat de termijn van artikel 4.4, eerste lid (vier weken) niet haalbaar blijkt. Menigeen zal glimlachen bij dit aspect. Want is het niet zo dat nagenoeg standaard tot verdaging wordt overgegaan? En is bovendien niet veelal sprake van het in het geheel niet halen van de twee keer vier weken? Ter illustratie, en los van andere onderzoeken in dat kader, is het resultaat van een eigen onderzoekje. In de tweede helft van het jaar 2019 en enkel voor de ministeries van AZ, VWS, BZK en I&W zijn slecht 26 van de ongeveer 120 (gepubliceerde) Wob-besluiten tijdig!

Overigens is niet duidelijk wat het overleg zelf doet met de termijnen. Bij een werkbare uitkomst zal – afhankelijk van de afspraken – de beslistermijn geen rol van betekenis (en procedure) meer kunnen zijn. Maar of het uitblijven van overeenstemming maakt dat gesteld kan worden dat de beslistermijn is opgeschort, wordt niet duidelijk. Los van het niet nodig zijn van deze grondslag voor overleg, denk ik ook niet dat de verzoeker hiermee is geholpen.

Tweede Kamer 12 januari 2021; Behandeling wijzigingswet van de Wet open overheid (II)

En dan was daar de voortzetting van de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel. Het vervolg op 29 oktober 2020. Eerste indruk (nog altijd); die Woo die komt wel door de Tweede Kamer. Alle indrukken en beoogde later ingekomen wijzigingen worden besproken tijdens de training op 4 februari. Nog 7 plekken beschikbaar.

Hieronder mijn verslag via Twitter. Hier de verslagen van de Tweede Kamer zelf.

WET OPEN OVERHEID | we gaan bijna beginnen. Onder deze tweet volgt mijn verslag
@bartsnels. begint met de beantwoording van de vragen van de TK-fracties. Begint met de voorgeschiedenis, de financiering, reikwijdte en bedrijfsgegevens, beslistermijnen en gemeenschappelijke regelingen..
Het register was gebaseerd op een utopie dat alle documenten in beeld zijn… Ik merkte het al eerder op, o.a. hier op @BBnieuws : https://overheidenopenbaarheid.nl/de-woo-en-het-probleem-van-een-register/
Na de aanpassingen liet de MKBA de betaalbaarheid zien, uitvoeringstoetsen moesten de uitvoerbaarheid verder aantonen. Kabinet vond het uitvoerbaar, uitvoeringstoetsen lieten dat zien en allerlei instanties (@AutoriteitFM, @DNB_NL etc.) zijn gesproken.
De eerste keer #Ruttedoctrine, van Van Raak van de @SPnl en #ongekendonrecht. Dit is toch geen oplossing voor de daar geconstateerde gebreken? @bartsnels, nee, dit is geen oplossing voor de problematiek van 68 Grondwet (informatievoorziening aan de Kamer door het kabinet)
Wel gaat het over informatievoorziening aan de samenleving. Dus #ongekendonrecht is dus relevant. Vandaar ook de tweede Nota van wijziging: https://overheidenopenbaarheid.nl/jurisprudentie/tweede-kamer-11-januari-2020-de-toeslagenaffaire-als-aanleiding-voor-een-oude-koe-de-informatiecommissaris/
En dus daarom de ‘reparatie’ van het verlies van de Informatiecommissaris, door de ombudsfunctie voor journalisten te beleggen bij het Adviescollege…
Van Raak van de @SPnlwil zeker wat veranderen (informatie is van de burger, journalisten, Kamerleden)… Indieners overwogen om te wachten op Kabinetsstandpunt als reactie op #ongekendonrecht? Kan het Adviescollege ook afdwingen dat de informatie komt?!
@bartsnelskabinetsreactie zal over veel meer gaan dan informatievoorziening aan de samenleving en persoonlijke beleidsopvattingen.
Oei, @bartsnelsnoemt de contactfunctionaris als vorm van dejuridisering. Ik ben bang dat men een bestuursorgaan creëert…. Dejuridisering….?
Over de bedrijfsgegevens,@bartsnelsheeft moeite met het amendement (overheidenopenbaarheid.nl/jurisprudentie) om weer een absolute weigeringsgrond ervan te maken. Zou niet passen gelet op internationale regelgeving! Hoezo dan, waar dan?

Link met AVG wordt wat vreemd…. Eerder zou je moeten denken aan absolute bescherming van bijzondere persoonsgegevens. Waarom dan niet ook bijzondere bedrijfsgegevens (let wel, het begrip wordt onder de Wob restrictief uitgelegd) absoluut beschermen. @Marksnoeren

vraag of sprake is van een verslechtering als het amendement van de VVD wordt doorgevoerd. Ja zou ik menen, want de onevenredige benadeling extra relatief gemaakt is en die weigeringsgrond is zeer relevant voor de bescherming van andere concurrentiegevoelige informatie!

vraagt dus terecht door of sprake is van een verslechtering. Ten onrechte stelt

dat sprake is van een voortzetting. Zie de combinatie met de onevenredige benadeling…

@Marksnoerenlegt het amendement uit. O.a. terughoudendheid voor het delen van informatie met de overheid.
@bartsnelsbenoemt terecht dat iedereen stelt openbaarheid is belangrijk, maar niet voor mij. Ziet dat ook bij @VNONCW010 @TNO_nieuwshad meer succes
#Beslistermijnen dan. Terecht genoemd dat een verdere inperking dan 4+2 weken was er de vorige keer niet. En bovendien vraagt de uitvoeringspraktijk echt om een bepaalde afhandelingsduur…
Terechte koppeling met de informatiehuishouding. Bemiddelingsmogelijkheid (amendement

@harryvdmolen) wordt omarmd, maar dan even een betere plek vinden. Zie hierover https://overheidenopenbaarheid.nl/jurisprudentie/update-tweedekamer-18-november-2020-wettelijke-basis-voor-deelbesluiten-bij-omvangrijke-verzoeken/ 
mijn blogje is goed gelezen geloof ik 😉
@svanweyenbergnu over de bestuurscultuur. Hoopt toch op steun vanuit wetgeving voor een cultuurverandering. Met name ook ter ondersteuning van het op orde krijgen van de informatiehuishouding…
de initiatiefnemers steunen beide amendementen van @harryvdmolen dus…
De wet wordt verkeerd uitgelegd als gesteld wordt dat alles na 5 jaar openbaar wordt. Is verduidelijkt. Maar stond er al prima. Al kan je je afvragen of de verloop van tijd sowieso standaard iets kan of moet betekenen…
Het weghalen van de plicht om beschikkingen actief openbaar te maken volgen de initiatiefnemers niet. De uitgebreide lijst ziet men kennelijk niet als een bijdrage aan de onduidelijkheid voor de praktijk… 21 categorieen is best te doen?!
Nu het meerjarenplan en het register. Pijnlijk om het register te moeten laten vallen. Pas na vaststellen in de TK dus het inzicht dat het een utopie was (gelet op de stand van de informatiehuishouding). Nu dus maar het meerjarenplan…
Oplossing (volgens de initiatiefnemers) met : 1) eisen qua concreetheid van het plan. 2) PLOOI (doorzoekbaar platform van @MinBZK 3) stip op de horizon, straks meer actief openbaar dan wat 3.3. noemt (overheidenopenbaarheid.nl/woo/artikel-3-)
@harryvdmolen wijst erop, toch weer soort van register in het centrale punt dat de minister moet gaan maken.
@svanweyenberg dat register komt er echt nog wel (o ja?!), maar dat is dit niet. Alleen dat wat nu straks al actief openbaar moet.
@svanweyenberg blij met alle steun van alle overheden (vergeet even het hand op houden 😉 overheidenopenbaarheid.nl/totstandkoming) en journalisten e.d.
@Snellervraagt naar de doorontwikkeling PLOOI… Nu wat spraakverwarring met
@svanweyenberg Passief openbaar te maken stukken zullen ook via PLOOI actief openbaar worden zou ik menen, staan immers ook in artikel 3.3!
@svanweyenberg over de rol van het Adviescollege en de ombudsfunctie. Het advies is niet bindend (vergelijk met het advies van de bezwaarcommissie en dan nog eens gezag wat een ombudsman (mogelijk) toekomt)

Kijk @kathalijne vraagt terecht voor wie staat dit open (maar verschuift de vraag naar de verhouding met de ombudsman). Belangrijker, waarom alleen voor journo’s e.d. en niet voor anderen?! Want nu is de Woo niet voor eenieder gelijk https://overheidenopenbaarheid.nl/totstandkoming-van-de-wet-open-overheid-lobbyen-werkt-en-niet-iedereen-is-gelijk-voor-de-woo/

erkent dat er nog veel open eindjes zijn, zoals de middelen voor de wet.

@Sneller – status van het advies. Is dit openbaar e.d.? Ook zo’n open eindje als ik het antwoord van @svanweyenberg goed begrijp…
@Marksnoeren over het Adviescollege; eindelijk voor wie en wanneer?
@svanweyenberguitgebreid nu al naar NGO’s. Moeten we uitwerken kennelijk. Niet individueel getroffenen. Weer link naar #ongekendonrecht. Daar gaat het mis. Want daaruit blijkt toch ook (juist) dat gedupeerden ..
achter het net visten qua informatievoorziening (nog los even van de TK)?!
@Marksnoeren over de middelen…. Komt @MinBZKnog op terug waarschijnlijk…
@kathalijnewijst terecht op minder kosten bij standaardisering. Daar hint artikel 3.3a al op natuurlijk… https://overheidenopenbaarheid.nl/woo/artikel-3-3a-actieve-openbaarmaking-in-de-vorm-van-overzichten/
Weer de hoop van @svanweyenberg dat meer actief openbaar tot minder passief openbaar en dus procedures leidt. Ik heb daar sterke twijfels bij. Zie eerder al dit artikel over de ‘oude Woo’ https://overheidenopenbaarheid.nl/jurisprudentie/van-der-sluis-in-tijdschrift-voor-constitutioneel-recht-de-wet-open-overheid-besproken/
@svanweyenberg voor DNB en AFM overgangstermijn en bepaalde zaken DNB vallen er buiten. Voor @NPOpolitiek heeft pech want de uitzondering onder de Wob komt niet meer terug en nu wordt gedaan alsof er niets bijzonders gebeurt…

Nu dan @MinBZK ook voor openbaarheid! Wie had dat gedacht ;-). Ook voor de Woo boven de Wob. Met name wegens de actieve openbaarheid… Voor passieve openbaarheid is de Wob prima.

Maar de Woo biedt dezelfde opties hoor, alleen geen lijstje van wat actief openbaar moet. Maar hebben we echt zo’n artikel 3.3 nodig?!  https://overheidenopenbaarheid.nl/woo/artikel-3-3-actieve-openbaarmaking-van-categorieen-informatie/

Kabinet is positief over open overheid. Hoelang duurt het voor #Ruttedoctrine wordt genoemd?….

@MinBZK vindt het ook terecht dat alle beschikkingen (muv een hele lijst aan uitzonderingen) actief openbaar moeten worden gemaakt. Ook positief is de fasering en overgangsperiode die wordt gegund (zie o.a. overheidenopenbaarheid.nl/woo/artikel-10)

Iedereen op PLOOI.@MinBZK is er erg blij mee dat iedereen er aan mee zal moeten gaan doen. Alle andere overheden ook?

@harryvdmolen vraagt naar PLOOI. Is het echt zo makkelijk om alles hierop te ontsluiten? Ja hoor aldus
@MinBZK. Het wordt groter dan eerder voorzien, maar dat kan prima. Zeker met de verwijsindex volgt een ‘register-light’ (mijn term)

Actieve voorlichting, er komen opleidingen e.d. Die is er al he 😉 overheidenopenbaarheid.nl/trainingen-dat

De geldvraag nu. @MinBZK voorjaarsnota wordt het moment voor de geldvraag. Over de brief van de Koepels (

@VNGemeenten e.d.). Het gesprek wordt gevoerd. Toezeggingen e.d. worden niet gedaan.

Over de informatiehuishouding: niet in voldoende mate op orde…. to say it mildly zou ik zeggen….

Over het Adviescollege… ook journalisten wellicht vertegenwoordigd in het gremium.

over de persoonlijke beleidsopvattingen stelt@MinBZK niet helemaal juist maar ik snap het punt – iets sneller zal door de definiëring tot openbaarmaking moeten worden overgegaan. Toch blijft er met artikel 5.2 nog erg veel hetzelfde: https://overheidenopenbaarheid.nl/woo/artikel-5-2-persoonlijke-beleidsopvattingen/

Over het spanningsveld – meer openbaar maar ook belang van vertrouwelijke advisering…. (ook het punt van discussie bij de #Ruttedoctrine). Terecht stelt @MinBZK altijd een afweging nodig. @harryvdmolen maakt met het amendement ook een afweging mogelijk

maar draait het startpunt om.

Van Raak @SPnl over sms-jes en appjes. Die kan je nu sowieso al opvragen (met dank aan ondergetekende en

@HBuijing). Straks inderdaad ook!

amendementen: opsplitsen in termijnen kan nu ook al aldus @Minbzk , dat merkte ik ook al op ja

over de bedrijfsgegevens meent @MinBZK dat de relatieve aard van de weigeringsgrond prima bescherming vormt.

documenten van na ontvangst van het verzoek acht @MinBZK vooral vanuit praktisch oogpunt niet wenselijk. Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Vastleggen en behouden (!) en dan snel beoordelen… Een nieuw verzoek is zo gedaan!

@harryvdmolen dan nu (met baard!). Wijst op de complexiteit van de wet. Terecht want het is best een gedoe geworden. Je bent welkom op 4 februari hoor… overheidenopenbaarheid.nl/trainingen-dat

Hoort graag nog wat meer over PLOOI. En over verhouding tot #ongekendonrecht

@kathalijne dan. Krijgt AVG gevoel. Allerlei verplichtingen die al bestonden, nu pas duidelijk dat er aan moet worden voldaan. Ligt hier iets genuanceerder natuurlijk, maar de vergelijking kan gemaakt. Ook blij met #PLOOI (het wordt zo bijna de oplossing voor al uw problemen)
Hint op een wedstrijdje openbaarheid. Zou dat helpen bij de cultuurverandering?!
Nu dan @attjekuiken: goed blijvend evalueren en controleren. Werkt het echt en werkt het goed?! Vraagt ook om kritische zelfreflectie hierin… Pleit voor durven uiten van knullige persoonlijke beleidsopvattingen.. Dus, toch meer geheimhouding of niet zo moeilijk doen en id open?
Van Raak @SPnl alle informatie is niet van de ambtenaar maar van eenieder… Woo is beter dan (oude) Wob. Vond toch ook de eerste Woo onuitvoerbaar (wilde in oktober nog terug naar de eerste Woo)…
@Sneller van @D66 dan nu. Blij met het upgraden van het Adviescollege en met de verwijsindex…. Iets meer regels voor het college zijn wel wenselijk. Evenals blijvende aandacht van de @2eKamertweets
Tweede termijn is klaar. En we gaan meteen door…..
@bartsnels belang van goede evaluatie e.d. Qua kosten, decentrale overheden, uitvoering, Adviescollege etc.
ziet beweging bij @VVD en @cdavandaag (eerder tegen)… (mag het hopen gegeven het feit dat het wijzigingswetsvoorstel een uitkomst is van onderhandelen met het kabinet)
@svanweyenberg Adviescollege wordt belangrijk bij de uitvoering (werkt het, werkt het meerjarenplan). Cultuurverandering leidt tot openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen, dat is kennelijk toch de insteek.
@minbzk nu nog met enkele antwoorden nog. Mooie woorden van mevrouw @khadijaArib voor de initiatiefnemers. Stemmen volgt later (waarschijnlijk volgende week)!

Tweede Kamer 12 januari 2021; De Kamer wordt wakker, de amendementen vliegen je om de oren

Op de dag van de voortzetting van de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel volgen de nodige amendementen elkaar in rap tempo op:

  • Vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens moeten weer (net als in de Wob) absoluut beschermd worden (amendement, nr. 17);
  • De verplichting om vergaderstukken e.d. van gemeenten etc. openbaar te maken (zie artikel 3.3 Woo) gaat ook gelden voor algemeen besturen van gemeenschappelijke regelingen e.d. (amendement, nr. 18);
  • De plicht om documenten die zijn ontvangen of vastgesteld na ontvangst van het verzoek maar voor het besluit, nog mee te nemen bij het uiteindelijke besluit (amendement, nr. 19).

Tweede Kamer 11 januari 2020; De toeslagenaffaire als aanleiding voor het upgraden van het Adviescollege

Zoals dit weekend al gemeld, morgen wordt de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel Wet open overheid weer opgepakt. Beoogde moment van start van de behandeling is 15:45 uur (we doen weer een poging via Twitter live verslag te doen).

Buiten enkele amendementen die o.a. aan bod zullen komen, komen ook de initiatiefnemers nog met een majeure wijziging; de eerder gesneuvelde Informatiecommissaris wordt weer opgevoerd – in een ander jasje – als entiteit die kritisch moet gaan volgen of in voorkomende gevallen de Woo wel goed wordt nageleefd (zie bericht NOS). Een ander jasje want het al aangekondigde Adviescollege (zie artikel 6.3) krijgt een serieuze upgrade. Hier is de (tweede) Nota van wijziging te vinden. Duidelijk wordt gemaakt dat bepaalde personen (met beroepsmatig belang bij openbaarheid – de ene verzoeker is de andere niet kennelijk (net zoals dat volgt uit de artikelen 5.5, 5.6 en 5.7) een klacht kunnen indienen bij het al opgevoerde Adviescollege. Dat wordt permanent van karakter.

Zie over de commissaris eerder dit artikel (in de inleiding). Overigens was deze functie nog niet helemaal van het toneel verdwenen. Bij de evaluatie zou aandacht besteed moeten worden aan de al dan niet bestaande noodzaak voor zo’n Informatiecommissaris (zie de evaluatiebepaling in de Woo). Die bepaling wordt niet verwijderd of aangepast met de Nota van wijziging. Sowieso moet de toegevoegde waarde – naasr bezwaar, beroep en de Ombudsman – van zo’n commissaris worden betwijfeld.

Tweede Kamer 8 januari 2021; De behandeling van de Wet open overheid gaat doorrrr….

Een aantal keer uitgesteld maar de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel Wet open overheid – eerste termijn was al in oktober 2020 – vindt nu toch echt komende week plaats, en wel op dinsdag 12 januari aldus de agenda! Tijd genoeg om een en ander mee te kunnen nemen bij de eerstvolgende editie van de Praktijkgerichte training Wet open overheid op 4 februari. Hiervoor zijn nog 7 plekken beschikbaar.

Rechtbank Amsterdam 10 december 2020; concreet stellen dat er meer is, kan slagen

In de whitepaper naar aanleiding van de vervolguitspraak over WhatsApp-berichten (zie deze update) gaat uitgebreid in op het bewaren, zoeken en alsnog achterhalen van documenten waaronder WhatsApp-berichten. Deze uitspraak van de Rechtbank Amsterdam laat goed zien hoe secuur een verzoek moet worden gelezen en hoe een verzoeker de mededeling van het bestuursorgaan – dat er meer documenten zouden moeten zijn – ongeloofwaardig kan maken.

Rechtbank Midden-Nederland 29 december 2020; Indringende beoordeling door de rechtbank over de Stint-documenten

781 documenten vallen onder het bereik van het Wob-verzoek van RTL Nieuws. Dat verzoek mag niet later nog worden verbreed. Dan moet RTL maar een nieuw Wob-verzoek doen aldus (onder 5) de Rechtbank Midden-Nederland met deze uitspraak.

Ook meent de rechtbank dat het niet opnieuw noemen van onevenredige benadeling als weigeringsgrond in de beslissing op bezwaar (bob) niet betekent dat die weigeringsgrond is komen te vervallen. In de bob is immers wel gesteld dat het primaire besluit is gehandhaafd onder aanvulling van de motivering (zie onder 12). Tip voor de praktijk is om toch ook in de bob expliciet alle weigeringsgronden te blijven benoemen. De Raad van State heeft zich immers nog wel eens kritischer getoond (zie deze uitspraak).

Verder laat de uitspraak vooral zien hoe indringend de rechtbank in een Wob-procedure kan beoordelen. Van 5 documenten wordt immers gesteld dat het belang van toezicht niet aan de orde is (onder 14). En over intern beraad toont ze zich zeer kritisch over zo’n 135 documenten! Daar zou geen sprake zijn van te beschermen persoonlijke beleidsopvattingen (15 e.v.). Dat is anders voor concepten van uiteindelijk openbare documenten (zoals kamerbrieven e.d.). Daarbij volgt de rechtbank de vaste lijn dat concepten, daar waar ze afwijken van de openbare versie, geheim kunnen blijven wegens artikel 11.

Tot slot nog interessant dat de ontvangen burgerbrieven natuurlijk niet geweigerd kunnen worden met een beroep op intern beraad (zie 21), maar dat van een weigering ook geen sprake is door het geven van een samenvatting. Veelal wordt een samenvatting niet geaccepteerd omdat dan toch informatie geweigerd zou worden (wat inherent is aan een samenvatting), nu kan het de rechterlijke toets dus wel doorstaan. Overigens is ook rechtspraak bekend dat burgerbrieven integraal geweigerd kunnen worden wegens onevenredige benadeling (zie deze update).

Raad van State 23 december 2020; Eerder kunnen ‘Wobben’, dus geen recht op herziening?

Geluid en Schiphol, een combinatie die al jaren voer voor discussie en procedures is. Die lange duur van de aandacht voor dit thema nekt de verzoeker om een herziening van een uitspraak in deze uitspraak van de Raad van State. Want, zo is het oordeel van de Raad van State, is herziening van een eerdere uitspraak een bijzonder rechtsmiddel en is honorering van zo’n verzoek eerder uitzondering dan regel.

Deze uitspraak laat zien dat dit gegeven (uitzondering!) nog meer opgaat dan wellicht eerder gedacht. Want de verzoekers baseerden hun verzoek om een document dat zij pas na een Wob-verzoek hadden ontvangen. Dat gebeurde pas ná de uitspraak waarop het herzieningsverzoek zag. Het document betrof een document ‘Geluid luchtverkeer’ van november 1993. De afwijzing van het verzoek baseert de Raad van State op het gegeven dat over het onderwerp al lang wordt geprocedeerd en gediscussieerd. En dus vindt de Raad van State dat de verzoekers zich wel eerder bekend hadden moeten maken – dus eerder moeten Wobben – met dit document.

Niet zelden zal een aanleiding voor een herzieningsverzoek zijn gelegen in een feit of omstandigheid die valt op te maken uit informatie die berust bij de overheid. Voor dergelijke gevallen kan deze uitspraak een gevaarlijk precedent blijken te zijn. De verzoeker had immers al eerder kunnen ‘Wobben’ (tenzij het document natuurlijk pas van latere datum, dan die van de uitspraak die herzien zou moeten worden, is)

 

Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2019; Geheimhouding (8:29) van namen van ambtenaren

Ook het belastingrecht laat zich goeddeels door het bestuursprocesrecht reguleren, en dus is het vraagstuk omtrent geheimhouding van processtukken (8:29 Awb) ook daar relevant. In een tussenuitspraak van het Gerechtshof Amsterdam komt dit onderwerp aan bod. Hieruit volgt onder meer dat het Gerechtshof niet uitgaat van gewichtige redenen (met een beroep op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) bij ambtenaren met een mandaat (zie onder 3.3) (en dat buitenlandse CLO ambtenaren niet gelijk te schakelen zijn met gemandateerde ambtenaren).

Via de routing van de AVG ligt vervolgens de vraag voor in hoeverre de namen van ambtenaren beschermd moeten worden. In de afweging van belangen – moeten alle procespartijen inzicht hebben in alle processtukken of is sprake van een gewichtige reden (bescherming van de levenssfeer van de betrokken ambtenaren) – gaat het hof vervolgens in op de motieven van de procespartij bij het verkrijgen van de namen. Dat is niet enkel ingegeven door het kunnen oproepen als getuigen, maar ook om te kunnen achterhalen de namen van andere (controlerende) ambtenaren. Da laatste maakt voor het hof, dat de privacy van de CLO-ambtenaren aanzienlijk zwaarder weegt. Bovendien acht het hof niet uitgesloten dat ook andere wegen bewandeld kunnen worden om de informatie te achterhalen.

Hier breekt appellant dus op dat hij misschien wat te eerlijk is geweest over zijn primaire maar ook secundaire motief. Voor een ieder die met deze materie te maken heeft (binnen of buiten het belastingrecht) een wijze les om goed over het motief na te denken en te communiceren c.q. daarop door te vragen. Het kan doorslaggevend zijn bij de vraag of processtukken (gedeeltelijk) geheim blijven of niet.