Bezwaar

Tegen het besluit dat volgt op een Wob-verzoek staat bezwaar open. Voor degene die openbaarmaking wenst tegen te gaan, zal het bezwaar vergezeld moeten gaan van een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. Dit omdat bezwaar de werking van het besluit niet schorst en ongeacht bezwaar gevolg gegeven moet worden aan het besluit (tot openbaarmaking).

Bezwaar moet worden gemaakt binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Volstaan kan worden met een pro forma bezwaar. In de regel wordt een termijn van 4 weken gegund om dat pro forma bezwaar aan te vullen.

De bezwaarfase kan door de verzoeker, dan bezwaarmaker, aangegrepen worden om het verzoek te verduidelijken. Het verzoek mag niet worden aangevuld of uitgebreid.

Uitgangspunt is dat bezwaarmaker wordt gehoord, ambtelijk of door een aparte bezwaarschriftencommissie. Gegeven de aard van de Wob kan het aan te raden zijn dat partijen niet in elkaars aanwezigheid worden gehoord. Zolang partijen maar wel de beschikking krijgen over het verslag van het horen. Uitgangspunt is overigens dat partijen wel in elkaars aanwezigheid worden gehoord. Sowieso is het bestuursorgaan aanwezig.

De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen ter inzage, maar artikel 7:4, lid 6, van de Awb geeft natuurlijk de mogelijkheid om (delen van) documenten niet ter inzage te leggen. De beslissing om documenten (gedeeltelijk) geheim te houden is niet zelfstandig voor bezwaar en beroep vatbaar. Klagen daarover kan via een beroep tegen het besluit op bezwaar.

De uitkomst moet zijn één beslissing op bezwaar. Ook als er sprake is van meerdere bezwaren tegen dat ene Wob-besluit. De mogelijkheid bestaat om een dan nog niet eerder ingeroepen weigeringsgrond ten grondslag te leggen aan het niet openbaar maken. Het bestuursorgaan doet er goed aan alle weigeringsgronden die ook na bezwaar ten grondslag liggen aan een weigeringsbesluit expliciet te noemen, al lijkt dat niet altijd vereist.

Worden alsnog documenten toegezonden, dan wordt dit gezien als het herroepen van het oorspronkelijke besluit. Dit geldt evenzeer als tijdens de bezwaarfase alsnog gevolg wordt gegeven aan de doorzendplicht.