Beslissen

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

In de regel volgt op een Woo-verzoek – na de nodige procedurele stappen van preciseren, verdagen, zienswijze(n) vragen etc. – uiteindelijk een besluit. Met het besluit wordt uiteengezet op welke wijze het verzoek is behandeld en beoordeeld. 

Als eenmaal duidelijk is wat wordt verzocht en welke documenten beschikbaar zijn, volgt het proces van beoordelen. Want de Woo vraagt niet om het onverkort openbaar maken van informatie. Er kunnen namelijk belangen spelen die zwaarder moeten of kunnen wegen dan het belang van openbaarheid. Die belangen staan limitatief opgesomd in hoofdstuk 5 van de Woo. En verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van hoofdstuk 5 (artikel 4.1, zevende lid). Dat betekent dus dat alleen daarin een reden kan zijn gelegen om informatie niet te verstrekken.

Dit betekent onder meer dat de hoeveelheid werk dus geen reden is om een verzoek niet te behandelen of zelfs af te wijzen. Ook de onjuistheid of de gedateerdheid van de informatie kan geen reden vormen om informatie niet te geven. Onder de Woo is zelfs een plicht opgenomen om bekendheid met onvolledigheid of onjuistheid te vermelden bij verstrekking (artikel 2.4, vijfde lid). De documenten moeten gewoonweg daadwerkelijk worden bekeken en beoordeeld.

Het besluit omvat alle stappen, beoordelingen en andere bijzonderheden. Bij de e-learning EHBWOO gaat het hierbij dus om veel modellen en bouwstenen die relevant kunnen zijn:

Model 6 Besluit geen documenten aangetroffen

Model 13 Besluit op een Woo-verzoek

Bouwsteen informatie buiten het verzoek

Bouwsteen bijzondere regeling

Bouwsteen informatie onjuistheid of onvolledigheid informatie

Bouwsteen informatie van derde(n)

Bouwsteen dubbele documenten

Bouwsteen tijdsverloop 

Bouwsteen emissiegegevens

Bouwsteen eenheid van de Kroon 

Bouwsteen veiligheid van de Staat 

Bouwsteen vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens 

Bouwsteen bijzondere persoonsgegevens

Bouwsteen identificatienummers 

Bouwsteen formatie

Bouwsteen ondersteuning volksvertegenwoordiging.

Bouwsteen internationale betrekkingen

Bouwsteen financieel belang 

Bouwsteen opsporing en vervolging

Bouwsteen handhaving, inspectie en toezicht 

Bouwsteen persoonlijke levenssfeer 

Bouwsteen andere concurrentiegevoelige gegevens

Bouwsteen bescherming milieu 

Bouwsteen beveiliging personen en bedrijven

Bouwsteen goed functioneren overheid 

Bouwsteen eerst geadresseerde 

Bouwsteen onevenredige benadeling

Model 14 Kennisgeving besluit belanghebbenden

Model 15 Feitelijke verstrekking