Beslissen

U kunt overgaan tot besluitvorming.

Integraal verstrekken

Is geen van de weigeringsgronden (artikel 10) of beperkingen (artikel 11) aan de orde, dan volgt integrale verstrekking van de documenten.

Geheel of gedeeltelijk weigeren

Misbruik van de Wob

Elders werd nog de variant besproken dat een verzoek niet wordt afgehandeld omdat het onvoldoende specifiek is en verzoeker ook niet tot specificeren overging na een verzoek daartoe (zie deze stap in de beslisboom). Een andere weg om te komen tot een integrale afwijzing wordt gegeven door het inzicht dat sprake is van misbruik van recht. Een veelheid aan feiten en omstandigheden is nodig om tot dit oordeel te komen (zie voor een beeld, de opbrengst van deze zoektermen op de site).

Inhoudelijke beoordeling van documenten

Is wel sprake van een belang dat zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarmaking, dan volgt een gemotiveerde toepassingen van voornoemde weigeringsgronden of beperkingen. Hoewel de aard van de Wob een uitvoerige motivering in de weg staat (de informatie kan immers niet openbaar worden gemaakt), volstaat het enkel noemen van de weigeringsgrond of beperking niet. De motivering dient in beginsel per document of per zelfstandig onderdeel van een document plaats te vinden. Artikel 10 kent de volgende weigeringsgronden: eenheid van de Kroon, veiligheid van de Staat, bedrijfs- en fabricagegegevens, bijzondere persoonsgegevens, internationale betrekkingen, economische en financiële belangen van de overheid, belang van opsporing en vervolgen, belang van inspectie, controle en toezicht, de persoonlijke levenssfeer, belang van het eerste kennis kunnen nemen, onevenredige bevoordeling of benadeling. Uit artikel 11 volgt dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten van intern beraad weggelakt mogen of moeten worden.

Informatie in documenten die buiten het bereik van het verzoek vallen kunnen eveneens worden geweigerd. Dit kan evenwel zonder een verwijzing naar weigeringsgronden of beperkingen. Volstaan kan worden met het duidelijk maken dat die onderdelen buiten het verzoek vallen.

Soms volstaat een meer algemene motivering, zolang maar duidelijk is welke (onderdelen van) documenten met welke reden geweigerd worden. Is het na lakken nagenoeg geen tekst meer over om openbaar te maken dan kan in voorkomende gevallen openbaarmaking van het gehele document achterwege blijven.

Doorzenden

Is de informatie niet bij u, maar weet u waar dit wel te halen is (of waar meer informatie over het onderwerp te halen is) dan dient u het verzoek door te zenden aan dat andere bestuursorgaan (artikel 4). Ook tegen dit besluit van doorzenden kan bezwaar worden gemaakt.